Xncnv

 {^v _okv (ioabac)  

 

  • imkv{X \maw ^mkntbmekv hKmdnkv, 

        kap{Z\ncn \nv 1000 aodn A[nI Dbcapff ssltdv {]tZifn {^v _okv BWvSphw hfmw.  1400 aodn\p Dbcn hfptm {^v _okns\ av {]XnIqeambn _m[nmdpWvSv.  {]tXyInv P\phcn-s^{_phcn amkfn aW Ie ]inacmin av apX sNfnIe ]inacmin av hsc icnbmb \ohmbpWvsSn Irjnv tbmPnXmWv. 

  • C\.

        {^v _okv {][m\ambpw cWvSp XcapWvSv- s]mn hfcpXpw IpnsSnbmbn hfcpXpw.  s]mn hfcpXv- sIn hWvS, IpnsSnbmbn hfcpXv- IsWvS, {]oaob, sshb kn.Un-1 Av tIma, sSU {Ko. 

  • hnX. 

        Iyjn ew \mbn DgpXv HcppI.  Ipn _okv hfm Db XS thWsanv.  Fm s]mn hfcp _okn\v XS D.ntmcpXv \XmWv.  30 skao 20 skao BWv ip]mi sNbXncnp CSbIew. 

  • hf{]tbmKw

        slIvSdn\v 20 S ssPh hfhpw 30:40:60 Intem {Kmw F  tXmXn bYm{Iaw ss\{SP, t^mkv^dkv, s]mmjv Fnhbpw ASn hfambn \IpI.  hnv ]mIn 20 Znhkw Ignv  slIvSdn\v 30 In. {Kmw ss\{SP ta hfambpw \IpI. 

  • IyjnWnI. 

        ]Scm XpSptm sNSnv 1-15 aodv \ofn Xmv \IpI.  hnXv 4 BgvN Ignv BZyIfsbSpv \SWw.  cWvSmas IfsbSpv 50 Znhkw IqSn Ignv aXnbmIpw.  Ipn _okn\v 50-60 Znhkw Ignbptmgpw s]mn hfcphbvv 70-80 Znhkw Ignbptmgpw hnfshSpv \Smw  slISdn\v icmicn hnfhv 8-10 S ]mWv, 

  • kky kwcWw. 

        GsXnepw sNv A[njnTnX Ipan \min\n hnn  ]pcWw. ap ieyapWvSmIpn 0.05 iXam\w ametbm XfnbvWw.